Upgrade Network Devices        syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE        AlertPSUFail        Failover2NetPro       

sieć

 

mikrotik

 

ubiquiti

 

Instalacja LMS-24`a na Debianie 9

   26-11-2019 23:00:00       Odwiedziny: 3452

Jeśli mamy już zainstalowanego Debiana 9 (Stretch) i jesteśmy zalogowani na nim jako root (su - lub sudo su) to lecimy z instalacją LMS`a - LAN Management System:

Na początku musimy dodać repozytorium bazy danych MariaDB:
apt-get update
apt-get install software-properties-common dirmngr -y
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.copy-$(date +%Y-%m-%d)

echo -e "\n\n# MariaDB 10.4" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://ftp.icm.edu.pl/pub/unix/database/mariadb/repo/10.4/debian stretch main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/unix/database/mariadb/repo/10.4/debian stretch main" >> /etc/apt/sources.list

apt-get update

Instalujemy paczki dla Apache2:
apt-get install apache2 libapache2-mod-python apache2-utils libexpat1 ssl-cert -y

Instalujemy paczki dla PHP7.0:
apt-get install php7.0 php7.0-common libapache2-mod-php7.0 php7.0-curl php7.0-dev php7.0-gd php-pear php7.0-imap -y
apt-get install php-memcache php7.0-mysql php7.0-ps php-pspell php7.0-recode -y
apt-get install php7.0-snmp php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl -y
apt-get install php-pear libcompress-zlib-perl zlib1g zlib1g-dev php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-cli -y
apt-get install php7.0-mbstring -y

Zmieniamy parę ustawień dla Apache2 oraz wykonujemy restart:
cp /etc/php/7.0/apache2/php.ini /etc/php/7.0/apache2/php.ini.copy-$(date +%Y-%m-%d)
sed -i "s/\;*display_errors\s*\=.*/display_errors \= Off/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sed -i "s/\;*display_startup_errors\s*\=.*/display_startup_errors \= Off/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sed -i "s/\;*register_globals\s*\=.*/register_globals \= Off/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sed -i "s/\;*default_charset\s*\=.*/default_charset \= \"UTF\-8\"/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sed -i "s/\;*max_execution_time\s*\=.*/max_execution_time \= 60/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sed -i "s/\;*memory_limit\s*\=.*/memory_limit \= 512M/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
sed -i "s/\;*date.timezone\s*\=.*/date.timezone \= \"Europe\/Warsaw\"/g" /etc/php/7.0/apache2/php.ini
service apache2 restart

Instalujemy paczki dla MariaDB 10.4:
apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

Zmieniamy parę ustawień dla MariaDB 10.4:
mysql_secure_installation
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
Change the root password? [Y/n] n
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y


Ustawiamy hasło dla roota w MariaDB 10.4:
mysql -u root

ALTER USER root@localhost IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING PASSWORD("**MYSQL**PASSWORD**ROOT**");
quit

Można też zmienić parę ustawień dla MariaDB 10.4: (jakie wartość ustawić odsyłam do dokumentacji)
cp /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf.copy-$(date +%Y-%m-%d)
sed -i "s/^max_connections.*/max_connections = 500/" /etc/mysql/my.cnf
sed -i "s/^innodb_buffer_pool_size.*/innodb_buffer_pool_size = 5G/" /etc/mysql/my.cnf
sed -i "s/^max_allowed_packet.*/max_allowed_packet = 64M/" /etc/mysql/my.cnf
service mariadb restart

Instalujemy paczki dla phpMyAdmin:
apt-get install phpmyadmin -y
Serwer WWW do automatycznej rekonfiguracji: apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? Tak
MySQL application password for phpmyadmin: **MYSQL**PASSWORD**PHPMYADMIN**
Password confirmation: **MYSQL**PASSWORD**PHPMYADMIN**
Password of the database's administrative user: **MYSQL**PASSWORD**ROOT**

Instalujemy parę programów, które potem się przydadzą:
apt-get install wget curl sudo git -y

Pobieramy LMS`a oraz go rozpakowujemy:
cd /tmp
wget -c https://github.com/lmsgit/lms/archive/LMS_24.tar.gz
tar zxvf /tmp/LMS_24.tar.gz -C /var/www/html
mv /var/www/html/lms-LMS_24/ /var/www/html/lms
rm /tmp/LMS_24.tar.gz

Kopiujemy domyślną konfiguracje LMS`a:
mkdir /etc/lms
cp /var/www/html/lms/sample/lms.ini /etc/lms/lms.ini

Instalujemy composer:
cd /var/www/html/lms
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
composer install

Tworzymy użytkownika oraz bazę dla LMS`a, a następnie importujemy strukturę:
mysql -u root -p
CREATE USER 'lms'@'localhost' IDENTIFIED BY '**MYSQL**PASSWORD**LMS**';
GRANT USAGE ON * . * TO 'lms'@'localhost' IDENTIFIED BY '**MYSQL**PASSWORD**LMS**' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `lms` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `lms` . * TO 'lms'@'localhost';
flush privileges;
use lms;
source /var/www/html/lms/doc/lms.mysql;
quit;

Zmieniamy parę uprawnień dla LMS`a:
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/templates_c
chmod -R 755 /var/www/html/lms/templates_c
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/backups
chmod -R 755 /var/www/html/lms/backups
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/documents
chmod -R 755 /var/www/html/lms/documents
mkdir /var/www/html/lms/js/xajax_js/deferred
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/js/xajax_js/deferred
chmod -R 755 /var/www/html/lms/js/xajax_js/deferred

Zmieniamy parę ustawień LMS`a:
sed -i "s/\;\s*type\s*\=.*/type \= mysql/g" /etc/lms/lms.ini
sed -i "s/\;\s*host\s*\=.*/host \= localhost/g" /etc/lms/lms.ini
sed -i "s/\;\s*user\s*\=.*/user \= lms/g" /etc/lms/lms.ini
sed -i "s/\;\s*password\s*\=.*/password \= **MYSQL**PASSWORD**LMS**/g" /etc/lms/lms.ini
sed -i "s/\;\s*database\s*\=.*/database \= lms/g" /etc/lms/lms.ini
sed -i "s/\;\s*sys_dir\s*\=.*/sys_dir \= \/var\/www\/html\/lms/g" /etc/lms/lms.ini
sed -i "s/\;\s*userpanel_dir\s*\=.*/userpanel_dir \= \/var\/www\/html\/lms\/userpanel/g" /etc/lms/lms.ini

Teraz wchodzimy z przeglądarki na: http://IP_SERWERA/lms/
Naszym oczom ukaże się LMS, który poprosi o utworzenie pierwszego użytkownika.

Z podstawowych rzeczy po zalogowaniu się do LMS`a musimy utworzyć:
  • Konfiguracja > Firmy (Oddziały) > Nowa firma
  • Konfiguracja > Host
  • Konfiguracja > Stawki podatkowe
  • Finanse > Nowa taryfa
  • Sieci IP > Nowa sieć

Teraz już możemy dodać klientów, komputery (pierwsze urządzenia klienckie) oraz zobowiązania.

Jeśli używasz MikroTika jako główne urządzenie do autoryzacji oraz podziału pasma to polecam zakupić mojego autorstwa skrypty, które mają za zadanie synchronizować ustawienia komputerów DHCP oraz/lub PPPoE, ale także Simple Queues.Copyright seszu © 30.10.2010-2024.